Quy chế

Print
Written by Ban quản trị mạng

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHIỆP TUY HÒA

     

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         Độc Lập – Tự  Do – Hạnh  Phúc

  

QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 106 /QĐ-CĐCN-TCHC

Ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa)

 

 
 

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này quy định về tổ chức, hoạt động và cơ sở vật chất của Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa (sau đây gọi chung là Trung tâm)

1. Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm và bạn đọc là viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cao học của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòatrong công tác tổ chức và hoạt động của Trung tâm.

Điều 2. Tên gọi của Trung tâm

Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

1. Chức năng của Trung tâm

Trung tâm có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu in, tài liệu sao chụp, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

2. Nhiệm vụ của Trung tâm

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động thông tin – thư viện dài hạn và ngắn hạn; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;

c. Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

d. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

đ. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

g. Xây dựng chiến lược marketing để thu hút bạn đọc ngày càng nhiều nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin của Trung tâm;

g. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

h. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư hỏng hết giá trị sử dụng theo quy định của nhà trường và của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

i. Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của hệ thống thư viện đại học trong nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm. Liên kết với thư viện các trường đại học trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và chia sẻ tài liệu, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.

k. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Ban giám hiệu và các đơn vị trong nhà trường theo các quyết định hiện hành.

3. Quyền hạn của Trung tâm

a. Tham gia các hội nghề nghiệp, các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin - thư viện trong  nước và quốc tế; liên kết, hợp tác với các thư viện, các tổ chức cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn;

b. Tham gia vào các mạng thông tin – thư viện trong nước và nước ngoài, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các mạng máy tính và dịch vụ Internet phục vụ cho hoạt động của Trung tâm.

c. Tổ chức các hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh, sản phẩm của Trung tâm và tổ chức dịch vụ có thu phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao;

c. Từ chối phục vụ tài liệu trái pháp luật và nội quy, quy chế của Trung tâm.

Điều 4. Đối tượng phục vụ của Trung tâm

Đối tượng phục vụ chính của Trung tâm là viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cao học của Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa; các nhà nghiên cứu khoa học và chỉ đạo sản xuất; doanh nghiệp, doanh nhân và người sản xuất thuộc nhà trường. Nếu có điều kiện, Trung tâm có thể phục vụ đối tượng bạn đọc ngoài nhà trường và được phép thu phí dịch vụ theo quy định.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

 Điều 5. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm lãnh đạo Trung tâm và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

1. Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm gồm một Giám đốc và một Phó Giám đốc tham gia điều hành, quản lý mọi hoạt động của Trung tâm

- Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động của Trung tâm, về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

- Phó giám đốc Trung tâm giúp giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do giám đốc phân công hoặc ủy quyền (khi vắng mặt) và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về việc thực hiện công việc được phân công hoặc ủy quyền.

2. Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ

Căn cứ quy mô, chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm có các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ sau đây: Bộ phận Nghiệp vụ, Bộ phận Phục vụ, Bộ phận Tin học.

a) Nhiệm vụ của Bộ phận nghiệp vụ

- Tham mưu cho Giám đốc về việc xây dựng chính sách phát triển nguồn lực thông tin, chính sách phục vụ bạn đọc, xây dựng chiến lược marketing nhằm thu hút bạn đọc sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin của Trung tâm.

- Lập và thực hiện kế hoạch bổ sung tài liệu trên cơ sở định mức kinh phí do nhà trường giao trong từng năm học. Gửi danh mục tài liệu của các nhà xuất bản đến các đơn vị chuyên môn trong trường để phối hợp đề xuất bổ sung tài liệu.

- Phối hợp với các đơn vị thu nhận các tài liệu nội sinh của nhà trường: luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ, báo cáo khoa học, giáo trình, bài giảng, thông tin khoa học, tập san,…và các dạng tài liệu khác.

- Thu thập tài liệu từ các nguồn miễn phí trên mạng Internet, từ các nguồn biếu tặng, trao đổi, tài trợ.

- Thực hiện quy trình xử lý kỹ thuật vốn tài liệu theo các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện; xây dựng các cơ sở dữ liệu, tổ chức hệ thống tra cứu và hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm tài liệu.

-  Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin - thư viện, và tổ chức các hoạt động thông tin khác.

- Bảo quản vốn tài liệu thư viện; số hóa tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do các nguyên nhân khác. 

b) Nhiệm vụ của Bộ phận phục vụ

- Cung cấp tài liệu cho bạn đọc mượn về nhà hoặc đọc tại chỗ.

- Tư vấn hỗ trợ cho bạn đọc tra cứu, tìm và sử dụng tài liệu của Trung tâm.

- Kiểm tra, sắp xếp khoa học, bảo quản và kiểm kê định kỳ vốn tài liệu theo quy định chung của nhà trường. Quản lý cơ sở vật chất và các thiết bị và các tài sản khác được giao.

- Kiểm tra thường xuyên và có kế hoạch phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát. Đề xuất thanh lý tài liệu lạc hậu, rách rát không còn giá trị sử dụng.

- Tham mưu cho Giám đốc về việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn bạn đọc sử dụng tài liệu và các thiết bị của Trung tâm.

- Kiểm soát bạn đọc ra vào Trung tâm và phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm Nội quy của Trung tâm.

- Theo dõi, kiểm tra thu hồi tài liệu và làm thủ tục thanh toán nợ khi học sinh, sinh viên thôi học, ra trường và cán bộ, giảng viên nghỉ hưu hoặc chuyển công tác.

- Đối với bộ phận phục vụ Phòng Đọc Đa phương tiện ngoài những nhiệm vụ chung cần phải:

+ Đảm bảo duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống mạng và hệ thống máy tính.

+ Bảo dưỡng, bảo trì máy tính vá các thiết bị tại phòng Đọc. Kịp thời xử lý các sự cố kỹ thuật mạng, sự cố máy tính, đảm bảo phòng máy luôn trong tình trạng sẵn sàng phục vụ bạn đọc.

c. Nhiệm vụ của Bộ phận Tin học

- Bộ phận Tin học có nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm tiện ích vào hoạt động thư viện.

- Quản trị mạng; tham gia vào quá trình bảo trì, bảo dưỡng máy tính và các trang thiết bị hiện đại khác; hỗ trợ cho việc số hoá tài liệu và xuất bản tài liệu điện tử.

- Đảm bảo an toàn dữ liệu, an toàn mạng và sao lưu dữ liệu định kỳ.

Điều 6. Viên chức của Trung tâm

1.Viên chức của Trung tâm là những người được nhà trường tuyển dụng và làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

2. Viên chức của Trung tâm thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành Nội quy, Quy chế của Trung tâm và các quy định khác của nhà trường, thực hiện quyền và nghĩa vụ của viên chức theo Luật Viên chức.

3. Viên chức của Trung tâm được nhà trường tạo điều kiện thuận lợi học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

4. Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải căn cứ vào tiêu chuẩn nghiệp vụ, chức danh chuyên môn theo quy định của pháp luật và phải phù hợp với yêu cầu công việc, trình độ, năng lực và nguyện vọng của cá nhân.

5. Hiệu trưởng quyết định số lượng nhân sự cần thiết để đảm bảo cho Trung tâm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao có hiệu quả.

Điều 7. Các hoạt động của Trung tâm

1. Hoạt động phát triển Trung tâm; hoạt động về chuyên môn, nghiệp vụ như: Bổ sung, sưu tầm, thu thập, lựa chọn và xử lý tài liệu; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về lĩnh vực thư viện.

2. Xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện, xây dựng cơ sở dữliệu và khai thác mạng Internet; tổ chức các kho tự chọn; giới thiệu và triển lãm sách báo phù hợp với điều kiện cụ thể của Trung tâm nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu của người đọc.

Chương III

CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

CỦA TRUNG TÂM

Điều 8. Cơ sở vật chất của Trung tâm

1. Vốn tài liệu của Trung tâm bao gồm các vật mang tin dưới dạng vật chất: Tài liệu in trên giấy, tài liệu nghe nhìn và tài liệu điện tử, cơ sở dữ liệu trực tuyến được tổ chức thành các kho phù hợp nhằm phục vụ nhu cầu bạn đọc trong nhà trường.

2. Trụ sở của Trung tâm.

3. Máy tính, thiết bị điện và các thiết bị văn phòng.

Điều 9. Kinh phí hoạt động của Trung tâm

1. Nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm bao gồm:

a) Nguồn kinh phí được nhà trường cấp

- Kinh phí hoạt động thường xuyên theo kế hoạch;

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, bổ sung vốn tài liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và các hoạt động nghiệp vụ theo kế hoạch hàng năm.

b) Nguồn kinh phí khác

- Nguồn thu từ các hoạt động dịch vụ thư viện phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao như: sao chụp tài liệu, dịch thuật, cung cấp sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện, sử dụng Internet, dịch vụ đa phương tiện, tiền đền bù sách mất;

-  Các khoản tài trợ, quà biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

2.  Kinh phí chi cho hoạt động của Trung tâm

- Kinh phí đầu tư cho hoạt động của Trung tâm theo kế hoạch hàng năm do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở yêu cầu phát triển của nhà trường, theo kế hoạch sử dụng ngân sách và đề xuất của Giám đốc Trung tâm.

- Kinh phí hoạt động của Trung tâm bao gồm:

a) Chi cho các hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ kế hoạch đã được phê duyệt nhằm phát triển nguồn lực thông tin, bồi dưỡng cán bộ;

b) Chi mua sắm trang thiết bị công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng các sản phẩm và dịch vụ thông tin – thư viện, triển lãm, giới thiệu sách báo, nói chuyện chuyên đề;

c) Chi các hoạt động nghề nghiệp khác;

d) Chi đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm;

đ) Chi các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế ở trong nước và  nước ngoài;

e) Các khoản chi tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính - kế toán.

Điều 10. Quản lý cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của thư viện

Ban giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất được giao; sử dụng nguồn kinh phí thuộc thẩm quyền phù hợp với quy định của nhà trường và pháp luật.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.  Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa và được tổ chức thực hiện sau khi ban hành.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các  đơn vị báo cáo đề xuất với Ban giám hiệu để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế kịp thời.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành

Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị tham mưu cho nhà trường, có trách nhiệm chủ trì quản lý và phối hợp với các  đơn vị khác có liên quan tổ chức triển khai quy chế này.

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

                                                                                     (Đã ký)

                                                                                    Trần Đắc Lạc

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.2211767
Free Joomla Theme by Hostgator