Chức năng - nhiệm vụ

Print
Written by Ban quản trị mạng

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TRUNG T M TT - TV

 

         1. Chức nă ng:

         

 Trung tâm có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và công tác quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện (tài liệu in, tài liệu sao chụp, tài liệu điện tử, mạng Internet...).

 

        2. Nhiệm vụ:

 

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động thông tin – thư viện dài hạn và ngắn hạn; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;

b. Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường;

c. Thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

d. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

đ. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả các nguồn thông tin và tài liệu, các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện thông qua các hình thức phục vụ của Trung tâm phù hợp với quy định của pháp luật;

e. Nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, các tiêu chuẩn nghiệp vụ thư viện và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;

g. Xây dựng chiến lược marketing để thu hút bạn đọc ngày càng nhiều nhằm khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực thông tin của Trung tâm;

g. Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;

h. Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của Trung tâm; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư hỏng hết giá trị sử dụng theo quy định của nhà trường và của Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch.

i. Mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của hệ thống thư viện đại học trong nước nhằm thúc đẩy sự phát triển của Trung tâm. Liên kết với thư viện các trường đại học trong và ngoài nước để phối hợp bổ sung và chia sẻ tài liệu, tổ chức dịch vụ mượn liên thư viện, dịch vụ cung cấp thông tin qua mạng theo quy định của pháp luật và quy định của nhà trường.

k. Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với Ban giám hiệu và các đơn vị trong nhà trường theo các quyết định hiện hành.

This site Development by TranDacPhuc - Copyright © 2013. Powered by Joomla.
Hot line: 057.2211767
Free Joomla Theme by Hostgator